www.tkaniny.biz    |    telefon: 601-500-342   |    email: ares@tkaniny.biz

Jesteś tutaj: REGULAMIN

REGULAMIN

Sprzedawca - PPH ARES sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.Teligi 24 30-835 Kraków , wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183455  , Numer NIP 676-001-62-05, Numer REGON 350500243 , adres poczty e-mail ares@tkaniny.biz , numer telefonu kontaktowego +48126500125.

I. Zamówienia
1. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w Sklepie Internetowym.
Założenie konta wymaga wypełnienia formularza rejestracji znajdującej się na stronie internetowej
Sklepu podając adres e-mail oraz hasło. Założenie konta jest bezpłatne. Po wypełnieniu przez klienta
pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta.
2. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka
zakupowego. Klient potwierdzi zamówienie oraz świadomość, że jest zobowiązany do zapłaty.
Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości
zamówienia . Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z koszyka.
3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę
VAT (klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu).
4. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Koszty dostarczenia towarów ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług
dostępnym na stronie internetowej. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania
płatności za towar. Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Cena podana jest za 1 metr bieżący tkaniny.
7. Ze względu na jednoczesną sprzedaż stacjonarną, stany magazynowe mogą ulegać zmianie. W
przypadku gdy klient zakupi towar, który został sprzedany w całości przez sklep stacjonarny, zostanie
o tym poinformowany mailowo ,a zwrot całej kwoty na konto kupującego nastąpi do 3 dni roboczy.
Nie dotyczy to zamówień "Za pobraniem".
8. Minimalne zamówienie to 1 metr bieżący.
9. Odcień tkaniny w rzeczywistości może się nieznacznie różnić w zależności od ustawień
monitora.
II. Realizacja zamówienia
1. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail jest przesyłane potwierdzenie złożenia
zamówienia. Jeżeli Klient poda błędny adres e-mail to potwierdzenie zamówienia nie będzie
przesłane. W takim wypadku Klient jest zobowiązany skontaktować się ze Sklepem celem
potwierdzenia zamówienia. Sklep nie odpowiada za brak potwierdzenia zamówienia, wysyłany
automatycznie przez e-mail, jeżeli podano niewłaściwy adres e-mail lub wystąpiły przyczyny natury
technicznej w infrastrukturze internetu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane
przez osoby trzecie, które wykorzystały dane Klienta i jego konto.
2. Płatność należy realizować poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe sklepu, platformę
Przelewy24 , za pobraniem lub gotówką w siedzibie firmy w Krakowie ul. Teligi 24 w godzinach od
8 do 16.
3. Zamówienie będzie realizowane niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe. W
sytuacji gdy zamówienie nie może być zrealizowane Klient jest o tym niezwłocznie poinformowany.
Dalsze działania są każdorazowo uzgadniane z Klientem.
4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest
wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu
zamówienia adres. Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta
sposobu dostawy towaru.
5. Towar zostanie wysłany do klienta do 2 dni po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
III. Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w

terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. ) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do
przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną
przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie
pierwszej z rzeczy;
2. ) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu
od mowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail konsumenta.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je
ponieść.
IV. Brak prawa do odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towar
przygotowany indywidualnie na zamówienie klienta, na określony wymiar);

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
V. Reklamacja
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawą Kodeks cywilny.
Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 121 z późn.zm).
2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub
wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej. Konsument powinien podać dane
kontaktowe, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego, a także podanie numer
zamówienia lub faktury. Reklamacja może zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do
regulaminu.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od
dnia wydania rzeczy sprzedanej w stanie niezmienionym, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna
istniała w chwili przejścia na kupującego.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat, od dnia wydania towaru.
5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz
sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
• nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

• nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego;
• nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
• została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
6. Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania towaru, bądź różnic w
kolorystyce towaru, które wynikły z innych ustawień monitora Klienta.
7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
• złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
• żądać wymiany produktu na wolny od wad;
• żądać usunięcia wady;
Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
8. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia towaru,
jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji. Koszty reklamacyjne, koszty wymiany lub
naprawy ponosi Sprzedawca.
VI. Rozstrzyganie sporów
Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
• uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
• zwrócenia się do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
Informacje o sposobie dostępu do w/w procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
VII. Postanowienia końcowe
1. Serwis zbiera minimum informacji niezbędnych do realizacji procesu zamówienia tj. imię i
nazwisko, dane teleadresowe i adres poczty elektronicznej. Zebrane informacje nie są udostępniane
osobom trzecim. Przetwarzanie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, odbywa się
wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Klient ma pełne prawo do wglądu oraz
poprawiania lub usunięcia własnych danych zgromadzonych przez Serwis.
2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie
zamówienia Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym od
dnia 01.01.2018

DANE OSOBOWE

 
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 
2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest firma 
Ares Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Teligi 24 ,30-835 Kraków
 
3. Administrator zapewnia poufność i ochronę Danych Osobowych Użytkowników korzystających z Platformy B2B oraz witryny WWW poprzez wprowadzenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych.
 
4. Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane:
 

  • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta znajdującego się na Platformie B2B – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),

     

  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),

     

  • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), polegający na ochronie swoich praw,

     

  • w celach marketingowych Administratora – marketing bezpośredni własnych produktów lub usług.

 
5. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w pkt. 4 odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 
6. Wprowadzenie Danych Osobowych do formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie WWW jest dobrowolne.
 
7. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody może być dokonane poprzez przesłanie żądania na adres: ares@tkaniny.biz
 
8. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia. Rozwiązanie Umowy oznacza usunięcie Konta i danych na nim zapisanych.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez NM Silesia